Photo by EJ Yao

Bærekraftig materialbruk i byggebransjen

Construction City, sammen med Norsk Gjenvinning har søkt og fått bevilget finansielle midler fra Innovasjon Norge om igangsetting av et forprosjekt for å industrialisere bærekraftig materialbruk for byggebransjen.

Byggebransjen er blant bransjene som har størst klimafotavtrykk, og trenger å bli mer bærekraftig. For å kunne skape ensirkulær byggebransje må man lykkes med industrialisering på flere områder, herunder:

  • Benytte ombrukte materialer fra rive- og rehabiliteringsprosjekter
  • Benytte resirkulerte råstoffer til nyproduksjon av byggematerialer

Norsk Gjenvinning har lykkes med å utvikle og industrialisere løsninger for en rekke materialtyper, herunder gjenvinningav vindus- og bilglass til Glava-islolasjon og gipsavfall som omdannes til resirkulert gipspulver til Norgips og Gyproc.Norsk Gjenvinning har også levert ombrukt stål til byggekonstruksjoner. På tross av mange velfungerende sirkulæreverdikjeder for byggematerialer, så blir fortsatt ca. 65% av byggavfallet i Norge deponert eller sendt til forbrenning. Fra2020 er EU-kravet til ombruk og materialgjenvinning av byggavfall på 70%. For at BAE skal kunne klare å nå dette 70%-kravet til ombruk og materialgjenvinning av byggavfall, må bransjen selv være en aktiv forbruker av gjenvunnet materialei produksjon av nye bygg. Samtidig må det være en betalingsvilje og et ønske om å benytte resirkulert råvare i produksjonav nye produkter. For at produsenter skal se verdien i å utarbeide nye produkter av gjenvunnet avfall fra BAE-sektoren,må byggenæringen selv være en bestiller og innkjøper av produkter bestående av gjenvunnet råvare.

I forprosjektet vil det være tett og nødvendig samarbeid med en rekke nøkkelmedlemmer i Construction City klyngen. Spesielt vil dette være med OBOS. Men det vil og inkludere medlemmer som Aspelin Ramm, AF Guppen og Kuben Yrkesskole.

Formål med forprosjektet

Målsetningen er at forprosjektet skal lede til videre arbeid som resulterer i forretningskonsepter som utløser energi-, effekt- og/eller klimavennlige løsninger i bygg. Prosjektet vil være helt avhengig av å kunne identifisereforretningsmodeller som muliggjør en håndtering av ulike bygg-avfallstyper på en økonomisk levedyktig måte. Dettefordrer eksempelvis at verdikjeden tilknyttet dagens betongproduksjon ses på med nye øyne; for eksempel at metoden for å sikre høy nok kvalitet på gjenvunnet råvare til materialprodusentene har en forretningsmodell som gjør at prisen forresirkulert råvare er konkurransedyktig mot dagens jomfruelige råvarer. Dette erfarer vi at ofte er en utfordring. Hvert material type krever ulike bruks- eller gjenvinningsløsninger, og for overnevnte avfallstyper (betong, trevirke, isolasjon og EPS) mangler i dag industrielle gjenbruks- og gjenvinningsløsninger. Derimot er potensialet stort for at hver avfalls type bli en ny ressurs, så fremt vi lykkes med å rigge verdikjeden slik at det etableres et marked. Forprosjektet skal resultere i et beslutningsgrunnlag, for hvilke(n) løsninger som er hensiktsmessig(e) å arbeide videre med i et hovedprosjekt, basert på aktuelle og faktiske markedsmuligheter i Norge og eller Europa. Målet er å ta dette arbeidet videre til et eller flere hovedprosjekt, hvor partnerne vil være sentrale i realisering av et hovedprosjekt. Forprosjektet vil også bidra positivt til å bygge bedriftenes og partnernes innovasjonskompetanse. Denne innovasjonskompetansen vil også komme alle klyngemedlemmer i Construction City til gode, og bidra til å bygge byggenæringens FoU-kompetanse.

Hva er et forprosjekt

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene i forprosjektet gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.


Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en globalmiljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdnings renovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.600 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Les mer om prosjektets betydning