Silvia brazzoduro Y Sxcf6 C S Eg unsplash

Relasjonskartlegging i Construction City

Construction City Eiendom har fått bevilget midler fra Innovasjon Norge til å teste ut hypoteser for nye samarbeidsformer i verktøyet Relasjonell Kapasitet.


Det er mange grunner til at samhandling og koordinering er vanskelig i byggeprosjekter. Mye er knyttet til hvordan byggeprosjekter er organisert. Det er mange ulike organisasjoner som samarbeider i ulike former; vi ser ofte at samarbeidet stykkes opp arbeidet snarere enn å integrere det.

Nye samarbeidsformer etableres i stor grad for hvert nytt byggeprosjekt slik at man ikke får de positive effektene av å ha samarbeidet tidligere. Mange kommer inn etterhvert som byggeprosessen skrider fram. Det gjør at faglige hensyn som burde vært tatt på et tidligere tidspunkt og vært koordinert med andre ikke gjøres eller må gjøres på nytt. Dette vanskeliggjør bl.a. evnen til å ta i bruk nye innovative løsninger fordi aktørene i tidligfase ikke nødvendigvis kjenner til slike. Dette ser vi bl.a. mye på klimaområdet og rundt håndtering av avfall på byggeplass og muligheten for gjenbruk av byggematerialer.

Construction City ser et stort behov for organisasjons- og prosessinnovasjoner i BAE-næringen. Produktiviteten i byggenæringen har vært tilnærmet uendret i mange år (SSB, 2018) og næringen preges av mange juridiske konflikter i forbindelse med oppføring av byggerier. Mye av konfliktene har bakgrunn i dårlig samarbeid og koordinering mellom aktørene i byggeprosess (se bl.a. diverse rapporter fra Bygg21). Negative effekter av dårlig samarbeid er at byggeprosjekter går over budsjett, er forsinket og preget av konflikter og juridiske disputer. Konfliktnivå og redsel for å gjøre feil har gjort byggebransjen konservativ og risikoavers, noe som hindrer nødvendig innovasjon og nye klimaløsninger. Hovedutfordringen i forhold til samarbeid starter allerede i tidligfase av byggeprosjekter.

Derfor skal Construction City Eiendom teste hypotesen; høy grad av relasjonell kapasitet i planleggingsteamet vil øke kvalitet og produktivitet til byggeprosjektet.

Verktøyet Relasjonell Kapasitet (RK) måler sammenheng i arbeid blant uavhengige, tverrfaglige aktører ved hjelp av to variabler - samarbeidsorientering og samarbeidsorientert atferd.

Vår hypotese og utgangspunkt for pilotprosjektet er at høy grad av relasjonell kapasitet i planleggingsteamet vil øke kvalitet og produktivitet til byggeprosjektet. Relasjonell kapasitet forstås som evnen til å etablere komplekse og dynamiske tverrfaglige samarbeidsrelasjoner når og hvor behovet oppstår. Høy grad av relasjonell kapasitet bidrar til at utviklingsteamet i fellesskap finner løsninger på komplekse problemer.

Formålet i dette forprosjektet er å teste et verktøy som måler relasjonell kapasitet, for å undersøke om måling av samhandlingskvalitet mellom involverte aktører i byggeprosjekter bidrar til at samarbeidet forbedres og derav har positiv effekt for prosjektets resultater.

Prosjektets resultater i denne sammenheng handler om kostnadseffektive og innovative løsninger for å realisere strategiske ambisjoner med byggeriet.

Forprosjektet vil innebære følgende aktiviteter:

  • Kartlegging av eksisterende barrierer for produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter: gjennom å evaluere tidligere forskning, analyser og utredninger- Gjennomføre første måling av relasjonell kapasitet i utviklingsgruppa for Construction City Eiendom
  • Tilbakemelding til utviklingsgruppa for Construction City Eiendom
  • Intervjuer med et representativt utvalg av involverte aktører i utviklingen av Construction City Eiendom
  • Observasjoner av 3-5 prosjektmøter i planlegging og utvikling av Construction City Eiendom
  • Gjennomføre andre måling av relasjonell kapasitet i utviklingsgruppa for CCE (etter ca 3 – 4 måneder) for å se om samhandlingskvaliteten har endret seg
  • Formidle resultatene fra prosjekt i henhold til prosjektleveransene presentert under
  • Utarbeide beslutningsgrunnlag for hvordan forprosjektet kan utvikles til et større FoI prosjekt i regi av CCC.


Prosjektteam

Forprosjektet eies av OBOS ved prosjektleder Gunnar Irby. Prosjektet vil ledes av professor Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI, Senter for byggenæringen. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med representanter fra CCE, Obos, AF gruppen og Betonmast. Videre vil det engasjeres en forskningsassistent som bistår med intervjuer og observasjon i prosjektmøter. Kunnskap fra prosjektet vil deles blant medlemmene i CCC og byggenæringen forøvrig (former detaljer – se prosjektets leveranser).

Hva er et forprosjekt

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene i forprosjektet gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.