• Effektiv

Digitaliseringens milliardeffekt i byggebransjen

Stat og næringsliv har sammen satt foten på gasspedalen i digitaliseringen, med mål om å utnytte kraften i samarbeid og standardisering

Published 21. February 2024
Samordningsradet

Samordningsrådet: Frank Jaegtnes, (leder), EFO, Ingrid Alvsåker, RIF/COWI, Knut Ramstad, Nordic/NTNU, Marianne Åvik Bråten, EBA, Pål Oroszko, Entra, Kjetil Vee Moen, VIRKE, Kari Befring Bjørnstad, DiBK, Jøns Sjøgren, BNL, Helge Andersen, Construction City Cluster, Mari Hole Skogen, IKT Norge.

En nylig publisert rapport fra Samordningsrådet for digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har kastet lys over et stort potensial for økonomisk gevinst og forbedringer. Rapporten peker på muligheten til å frigjøre over 100 milliarder kroner årlig ved å øke digitaliseringstakten i bransjen.

Norge har gode forutsetninger for at vi kan effektivisere byggebransjen ved økt digitalisering. Vi har solide standarder, teknologi og kompetanse. Samordningsrådet har derfor demonstrert dette potensialet gjennom konkrete pilotprosjekter for å vise markedspotensialet til disse løsningene. Her har et hovedfokus vært på prosjekter som knytter informasjonsflyten i verdikjeden sammen.

Initiativet ble satt i gang i 2021 og er støttet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Rådet har vært en bredt sammensatt gruppe fra bransjen, der Construction City Cluster har vært en sentral deltaker fra start og representert ved vår prosjektleder for effektive bygg og byggeprosjekter, Helge Lundsvoll Andersen. Klyngen har vært opptatt av markedspotensialet i innovasjon og muligheter for konkret bedriftsutvikling. Det er viktig at løsninger på digitaliseringsutfordringene må utformes og kommuniseres på en slik måte at løsningene er lønnsomme. Her er start-ups, gründere og oppstartsselskaper helt sentrale i hvordan kan vi benytte infrastrukturen som allerede ligger til grunn.

Vi som næringsklynge har satt rollen til oppstartsselskaper på dagsorden i denne digitale transformasjonen. Det er dynamikken i rådet som har gjort dette mulig, fordi stat og næringsliv har vært på likefot i samarbeidet,

understreker Helge Lundsvoll Andersen.

Gjennom små, konkrete pilotprosjekt har rådet illustrert potensialet som ligger i økt digitalisering. Flere av pilotene har handlet om å ta i bruk standarder for hvordan produkter skal dokumenteres. Noen av de mest vellykkede pilotene har vært “Klimakalkyle” “Sirkulærdata” og “BIM i drift”. At det har vært fokus på brukerne av produktene og tjenestene, har også skapt verdi for de som har skoen på. Med en omsetning som runder 530 milliarder kroner årlig, står byggebransjen overfor en historisk mulighet til å effektivisere sine prosesser, redusere kostnader og samtidig sikre bærekraftig utvikling.

Denne utviklingen signaliserer en ny æra for byggenæringen, hvor digitalisering er nøkkelen til lønnsomhet og bærekraft. Samtidig er det et klart signal til andre sektorer om verdien av digital integrering.