Etterlyser innspill fra næringen

Det er et stort potensial for organisasjons- og prosessinnovasjon i BAE-næringen. Ole Jonny Klakegg, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, tror bedre kommunikasjon på tvers av verdikjeden kan gi store gevinster.

Published 17. September 2020
Klakeggg web

Ole Jonny Klakeggg, NTNU

De siste årene har det vokst fram mange spennende teknologiske innovasjoner i BAE-næringen. Spacemakers AI-baserte løsning for optimalisering av tomteutnyttelse, og nLinks borerobot, er gode eksempler på dette. Lønnsomhets- og produktivitetsutviklingen tyder imidlertid på at vi ikke får tatt ut forretningsmessige gevinster av disse nyvinningene. Ole Jonny Klakegg, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, er tydelig på hvor utfordringen ligger.

Bransjen er for dårlig på å gå i takt. Vi får ikke til fellesskapsløsninger. Det at vi ikke klarer å ta i bruk det som utvikles er den aller største utfordringen for oss i dag.

En bransje i utakt


BAE-næringen består av mange aktører med til dels motstridende interesser. Verdiskapingen skjer gjennom prosjektorganisering, og det er fragmentering mellom både fag og faser i byggeprosessen. Fagspesialister samarbeider gjennom transaksjonsbaserte kontrakter, og varierende samarbeidskonstellasjoner gjør at kompetanseoverføringen bremses. Det er nettopp disse integrasjonsutfordringene som gjør at vi ser lite effekt av innovasjon i organisasjon og prosess, mener Klakegg.

Han mener nøkkelen ligger i å tenke prosess og hvordan vi kan endre måten vi samarbeider på. Her står forskning på hvordan man håndterer informasjonsflyten, og ikke minst kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene og næringen, særlig sentralt.

Fragmenteringen er sterkere i vår bransje enn i mange andre bransjer. Offentlig sektor er en stor kunde, og det betyr konkurranseutsetting og stadig nye samarbeidskonstellasjoner. Relasjoner brytes opp, og dette gjør at vi ikke får den nødvendige gjensidige forpliktelsen.

Vi må skape en delingskultur


Forskningsmiljøene innenfor BAE har lenge ønsket å arbeide med problemstillinger som går på håndteringen av data, slik at vi får realisert potensialet som ligger i at alle løfter seg digitalt og kompetansemessig. Dette krever drahjelp fra det offentlige, men vel så viktig er det at vi skaper en kultur for deling, mener Klakegg. Han forteller også om viktigheten av tettere dialog mellom forskningsmiljøene og næringen, og vil gjerne ha flere gode innspill som kan settes opp som en forskningsoppgave.

For at vi skal kunne jobbe med relevante problemstillinger, er vi avhengig av at næringen blir en del av forskningen. Får vi ikke den kunnskapen som de sitter på, er det ikke sikkert at forskningen treffer godt nok.

Klakegg leder Construction Citys nyetablerte FoU-panel. Formålet med panelet er å skape en arena hvor man kan identifisere forskningstemaer som kan bidra til å løse bransjens utfordringer. God kommunikasjon med næringen vil derfor være avgjørende for å lykkes.

Construction Citys FoU-panel


CCCs FoU-panel skal bidra til en utvikling av felles innovasjonskultur, finansiering av FoU-prosjekter, og foreta systematisk utviklings- og forbedringsarbeid på vegne av klyngen. FoU-panelet består i dag av følgende representanter:

  1. Ole Jonny Klakegg, NTNU
  2. Jonas Holme, SINTEF
  3. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI
  4. Hallgrim Hjelmbrekke, OsloMet
  5. Øyvind Kjøllesdal, AF Gruppen
  6. Birgitte Molstad, OBOS
  7. Christian Aasland, Norconsult