Nærmer seg hovedprosjekter og piloter

Øyvind Kjøllesdal leder Construction Citys arbeidsgruppe for effektive bygg og byggeprosesser. Han forteller om en rekke prosjekter som nå er i leveransefasen.

Published 12. April 2021
Kjollesdal web

Foto: AF Gruppen

BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring, og ligger helt i toppsjiktet både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting. Samtidig står næringen overfor betydelige utfordringer knyttet til produktivitet, klimautslipp og innovasjonskraft. De siste årene har det blitt lagt ned en betydelig innsats for å forbedre prosjektgjennomføringen, blant annet gjennom økt fokus på innovasjon, nye verktøy og samarbeidsprosesser. Gevinstene kan imidlertid være vanskelig å realisere.

Øyvind Kjøllesdal er forretningsutvikler i AF Gruppen, og leder av Construction Citys arbeidsgruppe for effektive bygg og byggeprosesser. Han mener de fremtidige gevinstene for bransjen ligger i bedre utnyttelse av ny teknologi, og etablering av felles mål på tvers av verdikjeden.

- Vi må legge til rette for bedre samhandling i bygg- og anleggsprosjektene gjennom en revitalisering av verdikjeden, nye standarder og bedre utnyttelse av teknologi. Det er sånn vi kan lykkes med samhandlingsprosesser og informasjonsflyt, sier Kjøllesdal.

Arbeidsgruppen for effektive bygg og byggeprosesser består av en kjernegruppe med AF Gruppen, Handelshøyskolen BI og Statsbygg. En rekke andre klyngemedlemmer og samarbeidspartnere deltar aktivt i arbeidet.

- Hovedfokuset for arbeidsgruppen er å skape et velfungerende bransjenettverk som deler beste praksis. Bedre samarbeid vil bidra til et høyere kompetansenivå, økt kvalitet og effektivitet, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres, sier Kjøllesdal.

Hovedfokuset for arbeidsgruppen er å skape et velfungerende bransjenettverk som deler beste praksis. Bedre samarbeid vil bidra til et høyere kompetansenivå, økt kvalitet og effektivitet, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres.

Øyvind Kjøllesdal – Forretningsutvikler i AF Gruppen

Flere prosjekter i leveransefasen


Construction Citys arbeidsgrupper følger klyngens strategiske satsingsområder, og er inndelt i ulike prosjektgrupper som jobber med løsninger på ulike bransjeutfordringer. Prosjektene følger gjerne halvårlig sykluser, og i Kjøllesdals arbeidsgruppe startet man arbeidet med innsiktsdeling og forprosjekter. Nå er forprosjektene på vei inn i en leveransefase, som skal lede fram til søknader om hovedprosjekter og piloter.

- Det er veldig mye som landes i disse dager, og både stordataprosjektet, digital tvilling og GTIN-veilederen nærmer seg leveranse, sier Kjøllesdal.

Prosjektet Felles stordata for eiendomsdrift skal utvikle en felles informasjonsmodell for bedre driftsøkonomi og klimavennlige driftsløsninger i bygg. Dette arbeidet har resultert i tre søknader til hovedprosjekter. Sanntids digital tvilling i byggefasen er et annet prosjekt som nærmer seg leveranse. I dette prosjektet har man kartlagt hvordan bransjen kan dra nytte av digitale tvillinger. Det tredje eksemplet Kjøllesdal trekker fram, Felles GTIN-veileder, skal gi bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet på produkter som inngår i et bygg.

- GTIN-veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe og bruke GTIN i hele prosessen fram til FDV-dokumentasjonen blir overlevert. Veilederen er ute på høring fram til 29. april, forteller Kjøllesdal.

De som ønsker å bidra bør ta kontakt med klyngen. Det kan være alt fra teknologi og erfaringer man ønsker å dele med bransjen, til å lodde stemningen for å opprette en prosjektgruppe.

Øyvind Kjøllesdal – Forretningsutvikler i AF Gruppen

Løpende og tett kontakt


Aktørene i arbeidsgruppen har løpende og tett kontakt. Primært er det klyngemedlemmer som deltar i arbeidet, men i det nevnte GTIN-prosjektet er også Bane NOR, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF inne som partnere.

- Prosjektgruppene møtes ved behov, men vi har alle veldig tett kontakt, forteller Kjøllesdal.

Arbeidsgruppen er i utgangspunktet åpen for alle bransjeaktører som ønsker å bidra til å effektivisere bygg og byggeprosesser.

- De som ønsker å bidra bør ta kontakt med klyngen. Det kan være alt fra teknologi og erfaringer man ønsker å dele med bransjen, til å lodde stemningen for å opprette en prosjektgruppe, avslutter Kjøllesdal.

Er du interessert i å involvere deg i Construction Citys arbeidsgruppe for effektive bygg og byggeprosesser? Ta gjerne kontakt med Øyvind Kjøllesdal for mer informasjon.

Arbeidsgruppen for effektive bygg og byggeprosesser

Arbeidsgruppen for effektive bygg og byggeprosesser har som formål å skape et velfungerende bransjenettverk som deler beste praksis, og berede grunnen for offentlig støttede hovedprosjekter og piloter som involverer hele verdikjeden. Pågående prosjekter i arbeidsgruppen:

  1. Felles stordata for eiendomsdrift
  2. Relasjonskartlegging byggeprosjekt
  3. Sanntids digital tvilling i byggefasen
  4. Felles GTIN-veileder
  5. Mal for samspillskontrakter
  6. Doktorgad om kunstig intelligens i bygg