Bedre utnyttelse av stordata skal gi smartere eiendomsdrift

Selv om norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring er mer digital enn de fleste sammenlignbare land, har ikke næringen tatt ut digitaliseringsgevinster på linje med andre næringer. Construction City har nå etablert et prosjekt med mål om å etablere en felles bransjestandard og database for smart eiendomsdrift.


Published 08. juli 2020
Stordata resize

Fra oppstartsmøte i prosjektgruppen. Fra venstre bak: Bjørn Lunde Kristensen, Veni, Henrik Taubøll, Proptech Norway, Nathalie Labonnote (prosjektleder), SINTEF Community og Kjersti Folvik, Aspelin Ramm. Fra venstre foran: Resty Garcia, Statsbygg og Benedicte Økland, Construction City Cluster

En tverrfaglig prosjektgruppe i regi av Construction City skal legge til rette for deling av løsninger og kompetanse om god eiendomsdrift. Arbeidet er basert på norske og internasjonale erfaringer, inkludert arbeidet som er knyttet til EUs strategi Industri 4.0.- Deling og gjenbruk av data skal gi mulighet for økt innovasjon i bygge- og eiendomsnæringen. Norsk næringsliv har store muligheter til å ta viktige posisjoner om vi utnytter potensialet for deling av data, ikke minst grunnet en digital moden befolkning, god nett-tilgang i hele landet og de økte muligheter som kommer med 5G,

Nathalie Labonnote – Prosjektleder

Labonnote er seniorforsker ved SINTEF. Hun har en mastergrad i luftfartsteknologi fra Frankrike og PhD i konstruksjonsteknikk fra NTNU, og spesialiserer seg på digitalisering av byggebransjen.

Hun understreker betydningen av å drifte bygninger på en best mulig måte, ikke minst fordi det er betydelige gevinster å hente, både for klima og økonomi. Prosjektet kan gi positive bærekraftseffekter, og gi tydeligere evalueringskriterier for hva som betegner et godt bygg, både økonomisk, klimamessig og sett fra sluttbrukernes perspektiver.

Stort potensial for bedre datadeling

Ifølge SSB er det totalt 4,2 millioner bygninger i Norge. De aller fleste er bygget før den digitale tidsalderen, og det foreligger begrenset med data om bygningene. For nyere bygningsmasse er mange av datakildene låst inne i proprietære verktøy og informasjonen er utilgjengelig for andre. Tilgjengeliggjøring av datakilder er et av målene for prosjektet, slik at dataene kan nyttiggjøres av en samlet bransje.

- Vi er veldig tilfreds med at bransjeledende aktører deltar i arbeidet. Ambisjonen er en felles løsning for datadeling som tilfører konkret verdi gjennom høyere kundetilfredshet, bedre driftsøkonomi, og ikke minst energi-, effekt- og klimavennlige løsninger ved drift av bygg. Ekspertgruppen som ble oppnevnt av statsråd Nikolai Astrup for datadeling i næringslivet konkluderte i april 2020 med at "data i svært liten grad deles for bruk i analyser på tvers av eller utenfor verdikjeden de genereres i." Dette ønsker Construction City å gjøre noe med, sier Benedicte Økland, daglig leder i Construction City Cluster.

På sikt er målet at modellen kan skaleres til hele bransjen, og skape en felles bransjestandard. Standarder må være tilpasset næringens behov, med lavest mulig kompleksitet. Mer læring og smartere drift av bygninger skal føre til energioptimalisering og behov for mindre areal per bruker, samtidig som den opplevde kvaliteten skal bli bedre for brukerne.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proptech Norway, og partnere er klyngemedlemmene Obos Eiendom, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB Næringseiendom, SINTEF og Statsbygg.