Medlemsvilkår Construction City Cluster

1. Om CCC som næringsklynge

Construction City Cluster (heretter «Klyngen») driftes av Construction City Cluster AS («Selskapet»).

Klyngens visjon er: «This is the future of construction». Formålet med virksomheten er å være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. CCC skal fremme medlemmenes og bransjens omdømme samt konkurranse- og bærekraft.

Klyngen vil bl.a. arbeide for å etablere møteplasser for medlemmene, initiere samarbeidsprosjekter i Klyngen som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanse-, og forretningsutvikling. Klyngen vil gjennomføre aktiviteter som stimulerer økt samhandling og erfaringsoverføring i Klyngen, bidrar til nyetablering innen Klyngens kjernevirksomhet, og øker medlemmenes internasjonale fokus.

Construction City Cluster AS (CCC) har som hovedoppgave å utvikle CCC som næringsklynge, samt bidra til den fysiske utformingen av Construction City i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå klyngens mål. Construction City Eiendom AS (CCE) har som hovedoppgave å utvikle, programmere og bygge en fremtidsrettet næringsklynge, som oppfyller CCC sine effektmål. Klyngen vil etablere fysisk tilstedeværelse i Construction City på Ulven (heretter «Eiendommen»). Medlemskap er i første omgang forbeholdt virksomheter som også tar sikte på å etablere en fysisk tilstedeværelse på Eiendommen.

2. Medlemmer og medlemskap i Klyngen

a) Medlemskap

Enhver virksomhet etablert i Norge innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen eller som leverer produkter/tjenester til bransjen og som støtter opp om Klyngens formål, kan søke om medlemskap. Det er styret i Selskapet som fastsetter de nærmere kriteriene for medlemskap, og Selskapet beslutter fritt om en virksomhet skal tas opp som medlem. Selskapet vil også etablere modeller for medlemmenes medvirkning og ansvar i utviklingen Klyngens faglige strategi.

Klyngen har tre ulike medlemskategorier: Partner, Medlem og Gründervirksomhet. Vilkårenes beskrivelse av medlemmer eller medlemskap gjelder for samtlige kategorier. Når det er en særskilt kategori som omtales, vil det fremgå uttrykkelig eller klart av sammenhengen. Klyngen tar også sikte på å inngå formelle samarbeid med andre klynger, nettverk og liknende som vil kunne forsterke Klyngens innovasjonsøkosystem og måloppnåelse.

- Partner. Dette er medlemskategorien for organisasjoner som ansees å være spesielt viktige for utviklingen av Klyngen. Utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan også bli tilbudt partnerskap i Klyngen.

- Medlem. Alle typer organisasjoner etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester i eller til bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen, eller som planlegger dette, kan delta i Klyngen under medlemskategorien «Medlem». Klyngen tilbyr ikke personlige medlemskap.

- Gründervirksomhet. Unge gründerbedrifter med formål om å bringe bransjen fremover, innenfor Klyngens strategiområder, kan tilbys medlemskap i kategorien «Gründervirksomhet».

b) Medlemsfordeler

Medlemsfordelene i oversikten under er differensiert ut fra medlemskategori. Basert på medlemmenes ønsker og behov, kan det bli aktuelt å utvide medlemstilbudet.

Partner

- rett til en plass i Klynges Fagstyre, og følgelig mulighet for representasjon i Selskapets styre

- mulighet for deltakelse i faggrupper

- delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling

- inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen

- delta i arbeidet med klyngens tilstedeværelse på Eiendommen

- profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer

- delta på arrangementer i Klyngens regi

- delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt

- mulighet til å benytte CoLab som arbeidsplass og teststed, samt tilgang på informasjon generert i lokalene som IoT-data ol.

Medlem

- mulighet for representasjon i fagstyret på vegne av medlemmene. Fagstyret vil ha to representanter fra kategorien Medlem.

- mulighet for deltakelse i faggrupper

- delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling

- inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen

- delta i arbeidet med klyngens tilstedeværelse på Eiendommen

- profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer

- delta på arrangementer i Klyngens regi

- delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt

- mulighet til å benytte CoLab som arbeidsplass og teststed, samt tilgang på informasjon generert i lokalene som IoT-data ol.

Gründervirksomhet

- mulighet for deltakelse i faggrupper

- delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling

- inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen

- delta i arbeidet med klyngens tilstedeværelse på Eiendommen

- profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer

- delta på arrangementer i Klyngens regi

- delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt

- mulighet til å benytte CoLab som arbeidsplass og teststed, samt tilgang på informasjon generert i lokalene som IoT-data ol.

c) Medlemmenes forpliktelser

Klyngens virksomhet bygger på at medlemmene bidrar til Klyngens realisering av strategi og mål gjennom å delta aktivt for å fremme Klyngens formål, bl.a. for deling av kunnskap og erfaringer og styrke kjennskapen til Klyngen. Klyngemedlemmenes deltakelse i samarbeidsprosjekter med andre klyngemedlemmer er avgjørende for å nå målet.

Det er en forutsetning for medlemskap i Klyngen at medlemmene i sitt arbeid i Klyngen, og i sine egne virksomheter, forplikter seg til å opptre i samsvar med lover og øvrige offentlige regler for bransjen samt god bransjepraksis hva gjelder samfunnsansvar knyttet til bl.a. seriøsitet, sikkerhet, miljø og bærekraft, samt konkurranserettslige rammer.

Videre skal alle klyngemedlemmene invitere til minst ett klyngearrangement for øvrige medlemmer per kalenderår.

d) Medlemskontingent

Medlemskap i Klyngen medfører en plikt til å betale medlemskontingent som årlig fastsettes av Selskapet. Medlemskontingenten er differensiert mellom de ulike medlemskategoriene og fastsettes årlig av Selskapet.

Någjeldende medlemskontingent for hver av medlemskategoriene er som følger:

- Partner: o 250.000 NOK eks. mva.

- Medlem: o 20 000 NOK eks. mva.

- Gründervirksomhet: o 5 000 NOK eks. mva.

Medlemskontingent faktureres forskuddsvis en gang i året. Medlemskontingenten forfaller til betaling 14 dager etter mottak av fakturaen.

For medlemmer som kommer til i løpet av året, fastsettes og faktureres kontingenten for innmeldingsåret særskilt.

e) Medlemsavtalens varighet

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, men fornyes automatisk hvert år frem til det blir sagt opp. Både Selskapet og medlemmet kan si opp medlemsavtalen skriftlig innen 31. oktober med virkning for påfølgende kalenderår.

f) Mislighold av medlemsavtalen

Selskapets styre kan beslutte at et medlem skal utelukkes fra Klyngen hvis medlemmet handler i strid med medlemsavtalen. Beslutning om utelukkelse skal meddeles skriftlig fra Selskapet, og får virkning straks. Ved beslutning om utelukkelse vil medlemmet få forholdsmessig refusjon av medlemskontingent for gjenværende del av aktuelt medlemsår.

3. Klyngens organisasjon

Klyngens øverste faglige organ er «Fagstyret». Fagstyret består av representanter fra medlemskategorien «Partner» samt to representanter fra medlemskategorien «Medlem». Fagstyret er ansvarlig for Klyngens strategiarbeid og prioriterer klyngens faglige innsats. Fagstyret innstiller til styret i Selskapet på årlige budsjettprioriteringer. Fagstyret vil ha to

representanter i Selskapets styre. Fagstyret har det overordnede ansvaret for inndeling i medlemsgrupper basert på fagområder; «Faggrupper». Faggruppene rapporterer i sitt arbeid til Fagstyret. Administrasjonen i Selskapet bistår fagstyret med sekretariatsfunksjoner

Fagstyret og Selskapet skal i fellesskap sørge for at det avholdes et årlig møte for samtlige av Klyngens medlemmer innen utgangen av juni for orientering og diskusjon om klyngens arbeid. Alle medlemmene skal varsles om tid og sted for møtet minst en måned i forkant.

Formålet med møtet er å orientere om Fagstyrets og Selskapets arbeid for Klyngen, samt fremlegge regnskap og budsjett for Selskapet.

4. Utvikling av Klyngen og endring av medlemsvilkårene

Medlemsfordelene og innholdet i medlemmenes forpliktelser vil utvikles og kan endres slik Selskapet til enhver tid vurderer det hensiktsmessig. Klyngen skal arbeide for realisering av Klyngens strategi og mål gjennom utviklingen av et innovasjonssystem, definerte hovedaktiviteter og felles møteplasser for Klyngens medlemmer.

Den individuelle medlemsavtalen sammenholdt med de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene gir samlet utrykk for partenes rettigheter og plikter.

Endringer av medlemsvilkårene vil varsles senest 30 dager før oppsigelsesfristen i punkt. 2 e) og får først virkning fra påfølgende kalenderår.