Medlemsvilkår Construction City Cluster

Sist oppdatert på årsmøtet 07.06.2024

1. Om CCC som næringsklynge


Construction City Cluster (heretter «Klyngen») driftes av Construction City Cluster AS (heretter «Selskapet»). Der det gjelder både Selskapet og Klyngen brukes Construction City Cluster (heretter CCC).

Klyngens visjon er: «En effektiv, grønn og attraktiv byggenæring​», og misjonen er «Sammen skape konkurransekraft​». Formålet med virksomheten er å være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. CCC skal fremme medlemmenes og bransjens omdømme samt konkurranse- og bærekraft.

Klyngen vil bl.a. arbeide for å etablere møteplasser for medlemmene, initiere samarbeidsprosjekter i Klyngen som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanse-, og forretningsutvikling. Klyngen vil gjennomføre aktiviteter som stimulerer økt samhandling og erfaringsoverføring i Klyngen, bidrar til nyetablering innen Klyngens kjernevirksomhet, og øker medlemmenes internasjonale fokus.

Construction City Cluster AS (CCC) har som hovedoppgave å utvikle CCC som næringsklynge, samt bidra til den fysiske utformingen av Construction City i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå klyngens mål. Construction City Eiendom AS (CCE) har som hovedoppgave å utvikle, programmere og bygge en fremtidsrettet næringsklynge, som oppfyller CCC sine effektmål. Klyngen vil etablere fysisk tilstedeværelse i Construction City på Ulven (heretter «Eiendommen»). Medlemmer skal vurdere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen, det seg være i coworkingområdet, Collektivet, i øvrig næringsarealer og/eller bidra til å skape klyngeaktiviteter.


2. Medlemmer og medlemskap i Klyngen


a) Medlemskap

Enhver virksomhet etablert i Norge innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen eller som leverer produkter/tjenester til bransjen og som støtter opp om Klyngens formål, kan søke om medlemskap. Det er styret i Selskapet som fastsetter de nærmere kriteriene for medlemskap, og Selskapet beslutter fritt om en virksomhet skal tas opp som medlem. Selskapet vil også etablere modeller for medlemmenes medvirkning og ansvar i utviklingen Klyngens faglige strategi.

Klyngen har tre ulike medlemskategorier: Partner, Medlem og Gründervirksomhet. Vilkårenes beskrivelse av medlemmer eller medlemskap gjelder for samtlige kategorier. Når det er en særskilt kategori som omtales, vil det fremgå uttrykkelig eller klart av sammenhengen. Klyngen tar også sikte på å inngå formelle samarbeid med andre klynger, nettverk og liknende som vil kunne forsterke Klyngens innovasjonsøkosystem og måloppnåelse. Klyngen tilbyr ikke personlige medlemskap.

Partner: Dette er medlemskategorien for virksomheter som ansees å være spesielt viktige for utviklingen av Klyngen. Utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan også bli tilbudt partnerskap i Klyngen.

Medlem: Alle typer virksomheter etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester i eller til bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen, eller som planlegger dette, kan delta i Klyngen under medlemskategorien «Medlem». «Medlem» har underkategoriene «liten bedrift», «mellomstor bedrift» og «stor bedrift» og «FoU/kommune» for blant annet kontingentformål.

 • «Liten bedrift» defineres som dem som overstiger verdiene til kategorien «Gründer», og med omsetning under NOK 30 millioner og har færre enn 30 antall årsverk.
 • Mellomstor bedrift» defineres som dem som overstiger verdiene til kategorien «Liten bedrift», og med en omsetning som er lavere enn NOK 70 millioner og har mindre enn 100 antall årsverk.
 • «Stor bedrift» defineres som dem som overstiger verdiene til kategorien «mellomstor bedrift», og morselskaper innen samme bransje skal regnes som større virksomheter, dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.
 • «FoU/kommuner» er private og offentlige forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt kommuner.

Gründervirksomhet: Unge gründerbedrifter med formål om å bringe bransjen fremover, innenfor Klyngens strategiområder, kan tilbys medlemskap i kategorien «Gründervirksomhet». Bedriften må ha færre enn 10 faste ansatte og det må være mindre enn fem år siden etablering. Ved endt gründerperiode går bedriften automatisk over i andre medlemskategorier. 

b) Medlemsfordeler

Medlemsfordelene i oversikten under er differensiert ut fra medlemskategori. Basert på medlemmenes ønsker og behov, kan det bli aktuelt å utvide medlemstilbudet.

Partner

 • Rett til en plass i Klynges Styringsgruppe, og følgelig mulighet for representasjon i Selskapets styre
 • Mulighet for deltakelse i faggrupper
 • Delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling
 • Mulighet til å inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen
 • Profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer
 • Delta på arrangementer i Klyngens regi
 • Delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt
 • Mulighet til å benytte dagsarbeidsplass hos klyngen


Medlem

 • Mulighet for representasjon i Styringsgruppen på vegne av medlemmene. Styringsgruppen vil ha fire representanter fra kategorien Medlem
 • Mulighet for deltakelse i faggrupper
 • Delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling
 • Mulighet til å inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen
 • Delta i arbeidet med klyngens tilstedeværelse på Eiendommen
 • Profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer
 • Delta på arrangementer i Klyngens regi
 • Delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt
 • Mulighet til å benytte dagsarbeidsplass hos klyngen


Gründervirksomhet

 • Mulighet for deltakelse i faggrupper
 • Delta i Klyngen og å bidra i Klyngens utvikling
 • Mulighet til å inngå avtale om å etablere fysisk tilstedeværelse på Eiendommen
 • Delta i arbeidet med klyngens tilstedeværelse på Eiendommen
 • Profilere virksomhetens navn i Klyngens informasjonskanaler og medlemskapet i Klyngen på medlemmets egne plattformer
 • Delta på arrangementer i Klyngens regi
 • Delta i klyngeaktiviteter fysisk og digitalt
 • Mulighet til å benytte dagsarbeidsplass hos klyngen

c) Medlemmenes forpliktelser

Klyngens virksomhet bygger på at medlemmene bidrar til Klyngens realisering av strategi og mål gjennom å delta aktivt for å fremme Klyngens formål, bl.a. for deling av kunnskap og erfaringer og styrke kjennskapen til Klyngen. Klyngemedlemmenes deltakelse i samarbeidsprosjekter med andre klyngemedlemmer er avgjørende for å nå målet.

Det er en forutsetning for medlemskap i Klyngen at medlemmene i sitt arbeid i Klyngen, og i sine egne virksomheter, forplikter seg til å opptre i samsvar med lover og øvrige offentlige regler for bransjen samt god bransjepraksis hva gjelder samfunnsansvar knyttet til bl.a. seriøsitet, sikkerhet, miljø og bærekraft, samt konkurranserettslige rammer.

d) Medlemskontingent

Medlemskap i Klyngen medfører en plikt til å betale medlemskontingent som årlig fastsettes av Selskapet. Medlemskontingenten er differensiert mellom de ulike medlemskategoriene og fastsettes årlig av Selskapet.

Någjeldende medlemskontingent for hver av medlemskategoriene er som følger:

 • Partner: 275 000 NOK eks. mva
 • Medlem – stor bedrift: 40 000 NOK eks. mva
 • Medlem – mellomstor bedrift: 25 000 NOK eks. mva
 • Medlem – liten bedrift: 15 000 NOK eks. mva
 • Medlem – FoU/kommune: 25 000 NOK eks. mva
 • Gründervirksomhet: 5 000 NOK eks. mva

Medlemskontingent faktureres forskuddsvis en gang i året. Medlemskontingenten forfaller til betaling 14 dager etter mottak av fakturaen.

e) Medlemsavtalens varighet

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, men fornyes automatisk hvert år frem til det blir sagt opp. Både Selskapet og medlemmet kan si opp medlemsavtalen skriftlig innen 31. oktober med virkning for påfølgende kalenderår.

f) Mislighold av medlemsavtalen

Selskapets styre kan beslutte at et medlem skal utelukkes fra Klyngen hvis medlemmet handler i strid med medlemsavtalen. Beslutning om utelukkelse skal meddeles skriftlig fra Selskapet, og får virkning straks. Ved beslutning om utelukkelse vil medlemmet få forholdsmessig refusjon av medlemskontingent for gjenværende del av aktuelt medlemsår.

3. Klyngens organisering


Klyngens øverste faglige organ er «Fagstyret». I CCC har vi et fagstyre kalt styringsgruppen, og begrepene brukes om hverandre. Styringsgruppen består av representanter fra medlemskategorien «Partner» samt fire representanter fra medlemskategorien «Medlem». Styringsgruppen er ansvarlig for Klyngens strategiarbeid og prioriterer klyngens faglige innsats. Styringsgruppen innstiller til styret i Selskapet på årlige budsjettprioriteringer. Styringsgruppen kan oppnevne inntil to representanter i Selskapets styre. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for inndeling i medlemsgrupper basert på fagområder; «Faggrupper». Faggruppene rapporterer i sitt arbeid til Styringsgruppen. Administrasjonen i Selskapet bistår Styringsgruppen med sekretariatsfunksjoner Styringsgruppen og Selskapet skal i fellesskap sørge for at det avholdes et årlig møte for samtlige av Klyngens medlemmer innen utgangen av juni for orientering og diskusjon om klyngens arbeid. Alle medlemmene skal varsles om tid og sted for møtet minst en måned i forkant. Formålet med møtet er å orientere om Styringsgruppen og Selskapets arbeid for Klyngen, samt fremlegge regnskap og budsjett for Selskapet.

4. Utvikling av Klyngen og endring av medlemsvilkårene


Medlemsfordelene og innholdet i medlemmenes forpliktelser vil utvikles og kan endres slik Selskapet til enhver tid vurderer det hensiktsmessig. Klyngen skal arbeide for realisering av Klyngens strategi og mål gjennom utviklingen av et innovasjonssystem, definerte hovedaktiviteter og felles møteplasser for Klyngens medlemmer. Den individuelle medlemsavtalen sammenholdt med de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene gir samlet utrykk for partenes rettigheter og plikter. Endringer av medlemsvilkårene vil varsles senest 30 dager før oppsigelsesfristen i punkt. 2 e) og får først virkning fra påfølgende kalenderår.

Har du spørsmål om medlemsvillkårene? Ta kontakt med kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver, Ina