Bærekraftige overvannsløsninger

Klimaendringene stiller krav til nye overvannsløsninger i bygg- og anleggsprosjekter. Derfor har klyngen igangsatt et prosjekt som skal bidra til bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold.

Overvannshandtering 440923877

De siste årene har klimaendringer og økt urbanisering ført til større overvannsutfordringer. Konsekvensene av dette er økt materialbruk, økt transportvirksomhet, trafikkomlegginger, støy og merkostnader. Samtidig har det vært lite kunnskapsutvikling og innovasjon knyttet til driftsfasen av overvannshåndtering.

For å løse disse utfordringene, og utnytte mulighetene ved utvikling av nye FDV-tjenester for overvannsløsninger, er det nødvendig at flere aktører i næringen samarbeider. Derfor har klyngen igangsatt prosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Forprosjektet har fått støtte fra Oslo Kommune gjennom Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021.

Prosjektmål


Identifisere muligheter og utfordringer knyttet til FDV av overvannsløsninger og overvannssystemer. Arbeidet omfatter en kartlegging av erfaringer fra tidligere byggeprosjekter og FoU-prosjekter, med fokus på vurdering av sentrale markedsmessige, organisatoriske og tekniske forhold.

Prosjektdeltakere


Storm Aqua, Multiconsult, OBOS, Storm Aqua, Aspelin Ramm og SINTEF. Forprosjektet har også samarbeidet med Vannklyngen og forskningssenteret SFI Klima2050.

Aktiviteter


Forprosjekt

Forprosjektet tar sikte på å avdekke kritiske muligheter og utfordringer forbundet med bærekraftige løsninger, og FDV av overvannsløsninger og overvannssystemer. Det har vært gjennomført følgende aktiviteter i forprosjektet:

  • Identifisering av relevante data fra etablerte løsninger og systemer, samt pågående og planlagte prosjekter for overvannshåndtering og kommersielle FoU-prosjekter;
  • Erfaringskartlegging;
  • En workshop, der klyngemedlemmene (og andre interessenter) ble invitert til å komme med innspill. Disse innspillene har lagt føringer for hvilke utfordringer og muligheter som ble vurdert i prosjektet

Last ned sluttrapporten fra forprosjektet her.