Construction City og Norsk Gjenvinning om felles innovasjonsprosjekt

Byggebransjen er blant bransjene som har størst klimafotavtrykk, og behovet for å bli mer bærekraftige er presserende. Construction City, sammen med Norsk Gjenvinning, OBOS og Aspelin Ramm har fått bevilget midler fra Innovasjon Norge til et forprosjekt som skal se nærmere på bærekraftig materialbruk i byggebransjen. Med midlene opprettholdes verdifullt innovasjonsarbeid, som bidrar til at næringen beholder fokus på overgangen til sirkulær økonomien og at det proaktivt utarbeides løsninger som fører til det grønne skiftet.

Published 08. mai 2020
Holmestrand IJ 13

Byggebransjen har i lang tid hatt et omforent fokus på energieffektivisering. Nyere forskning viser derimot at materialproduksjon til byggebransjen står for nær halvparten av klimagassutslippene på verdensbasis. Man sier at frem til 2050 vil det bygges en New York City hver måned, da er en overgang til mer klimavennlige byggematerialer helt sentralt. I tillegg har EU-kravet til ombruk og materialgjenvinning av byggavfall på 70% inntruffet. Tallenes tale forteller oss at vi har en lang vei å gå, da vi i 2018 kun klarte å materialgjenvinne 43% av byggavfallet. For å nå målene må BAE-bransjen selv gå i bresjen og være en aktiv forbruker av gjenvunnet materiale i produksjon av nye bygg. Dermed så forprosjektet Bærekraft materialbruk i byggebransjen dagens lys.

Forprosjektet har som hensikt å identifisere hvilke muligheter som ligger til grunn for å bruke mer klima- og miljøvennlige materialer i nybygg og bygg som rehabiliteres og hvilke materialer det vil være hensiktsmessig å etablere nye gjenvinnings- eller gjenbruksløsninger for. Da er beregninger av klimafotavtrykk sentralt.

«En svært viktig faktor i prosjektet vil være å se på de ulike klimagevinstene ved å bruke resirkulerte råvarer i produksjon av nye byggematerialer, samt ved å ombruke deler fra bygg som skal rives i nye bygg. En av utfordringene våre i dag er at verktøyene som anses som best practice for beregning av klimafotavtrykk i industrien, mangler parametere for å måle besparelser tilknyttet ombruk av materialer. Men vi kan jo slå fast at det beste for klima er å gjenbruke produkter og materialer som allerede har vært i bruk. Forlenget levetid er utvilsomt det mest bærekraftige» forteller Kristine Laake fra Norsk Gjenvinning, som er prosjektleder for forprosjektet.

For å skape en sirkulær byggebransje må man og lykkes med mer enn klimagassbesparelser. Det finnes flere pågående pilotprosjekter som omhandler mer bærekraftig ressursbruk, men det er få initiativer som er gjennomførbare i stor skala.

«Gjenvinning og ombruk av materialer er utfordrende, og vi er avhengig av skalerbare industrielle løsninger som sikrer at materialstrømmene går tilbake i ny produksjon. Det arbeidet får vi nå muligheten til å akselerere»

Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS

Nettopp industriell skala er noe Norsk Gjenvinning har fokus på, uavhengig av hvilken ny gjenvinningsløsning de skal etablere.

«Når det forbrennes nær en million tonn trevirke, og det legges om lag en million tonn betong på deponi, hvert år, er skala en forutsetning for at nye løsninger skal kunne gi en klimaeffekt. I tillegg er det utfordrende å utarbeide nye forretningsmodeller om det er en produksjon i liten skala. Skal sirkulære løsninger innføres på markedet må det også være økonomisk fornuftig hvert ledd i verdikjeden. Da er skala helt sentralt», sier Kristine.

Construction City Eiendom, OBOS og Aspelin Ramm, sammen med Norsk Gjenvinning, har store forventninger til forprosjektet. Målet er å ta dette arbeidet videre til et eller flere hovedprosjekt, hvor partnerne vil være sentrale i realisering av et hovedprosjekt. Forprosjektet vil kunne bidra positivt til å bygge bedriftenes og partnernes innovasjonskompetanse og vil komme alle klyngemedlemmer, i Construction City, til gode.

«Prosjektet gir også anledning til å vise verdien av samarbeid både innad i klyngen, men og utad til resten av bransjen. Det er ikke hensiktsmessig at hver aktør sitter på hver sin tue og finner opp hjulet på nytt. Erfaringen vår i Norsk Gjenvinning er at samarbeid er nøkkelen til å lykkes – så vi forstår godt hvorfor bærekraftmål nr 17, nemlig samarbeid, har sin egen kategori blant FNs bærekraftmål» sier Kristine. «Utfallet av prosjektet vil komme de andre klyngedeltakerne til gode, ved at erfaringer vil deles, samt legger forprosjektet forholdene til rette for utvikling av nye løsninger, som vil være av verdi for resten av bransjen også» sier Kristine

Opening

Støtten fra Innovasjon Norge akselererte prosessen med å få igangsatt forprosjektet tilknyttet bærekraftig materialbruk. Samtidig har det bidratt til at verdiskapende arbeid på innovasjonsavdelinger kan fortsette, til tross for at Koronapandemien har lagt en brems på utviklings- og innovasjonsarbeidet i mange bedrifter og mange opplever permitteringer.


«Det er utrolig positivt at det tilrettelegges, selv i midten av en pandemi, for at innovasjonsarbeid kan fortsette rundt om i de norske bedrifter. Å få fortsette å bruke tid på innovasjonsarbeid er selvsagt noe jeg setter stor pris på, spesielt siden prosjektet opererer i skjæringspunktet innovasjon og bærekraft, og ikke minst inn mot en av Norges mest spennende bransjer; byggebransjen», avslutter Kristine.

«Et allerede eksisterende klyngesamarbeid gjorde at det var mulig å raskt agere og få på plass en søknad sammen med gode partnere. Vi opplever at flere har et overskudd til nye prosjekter og har lyst til å få til noe spennende sammen. Kristine er allerede godt i gang med arbeidet, og vi ser på månedene vi går inn med en optimisme om å få fullført et godt forprosjekt» sier Benedicte Økland, daglig leder i Construction City Cluster.