Medlemsavtale Construction City Cluster

1. Om CCC som næringsklynge

Construction City Cluster (heretter «Klyngen») driftes av Construction City Cluster AS («Selskapet»).

Klyngen vil bl.a. arbeide for å etablere møteplasser for medlemmene, initiere samarbeidsprosjekter i Klyngen som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanse-, og forretningsutvikling. Klyngen vil gjennomføre aktiviteter som stimulerer økt samhandling og erfaringsoverføring i Klyngen, bidrar til nyetablering innen Klyngens kjernevirksomhet og øke medlemmenes internasjonale fokus.

Klyngen vil etablere fysisk tilstedeværelse i Construction City på Ulven (heretter «Eiendommen»). Medlemskap er i første omgang forbeholdt virksomheter som også tar sikte på å etablere en fysisk tilstedeværelse på Eiendommen.

2. Medlemmer og medlemskap i Klyngen

a) Medlemskap

Vilkårene for medlemskap i Klyngen, herunder de ulike kategoriene for medlemskap, er nærmere beskrevet i medlemsvilkårene som følger som vedlegg 1 til denne avtalen.

b) Medlemsfordeler

Gjennom medlemskap i Klyngen får virksomheten tilgang til medlemsfordelene som gjelder for den aktuelle kategorien medlemskap (Partner, Medlem eller Gündervirksomhet). Oppdatert liste over medlemsfordeler fremgår av de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene.

Det kan bli aktuelt å tilby fordeler for klyngemedlemmene som ikke dekkes gjennom betaling av årlig medlemskontingent. Slike tjenester vil i så fall bli fakturert særskilt og det vil gå klart frem hvorvidt det er tale om en medlemsfordel som er dekket av kontingenten.

c) Medlemmenes forpliktelser

Klyngens virksomhet bygger på at medlemmene bidrar til Klyngens realisering av strategi og mål gjennom å delta aktivt for å fremme Klyngens formål, bl.a. for deling av kunnskap og erfaringer og styrke kjennskapen til Klyngen.

Gjennom medlemskap i Klyngen forplikter virksomheten seg til å etterleve de til enhver tid gjeldende medlemskapsvilkårene og overholde de forpliktelsene som fremkommer der. Omfanget av forpliktelsene vil kunne variere for hver medlemskategori.

d) Medlemskontingent

Medlemskap i Klyngen medfører en plikt til å betale medlemskontingent som årlig fastsettes av Selskapet. Medlemskontingenten er differensiert mellom de ulike medlemskategoriene og fastsettes årlig av Selskapet. Prisene fremgår av de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene.

e) Medlemsavtalens varighet

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, men fornyes automatisk hvert år frem det blir sagt opp. Både Selskapet og medlemmet kan si opp medlemsavtalen skriftlig innen 31. oktober med virkning for påfølgende kalenderår.

f) Mislighold av medlemsavtalen

Selskapets styre kan beslutte at et medlem skal utelukkes fra Klyngen hvis medlemmet handler i strid med medlemsavtalen. Beslutning om utelukkelse skal meddeles skriftlig fra Selskapet, og får virkning straks. Ved beslutning om utelukkelse vil medlemmet få forholdsmessig refusjon av medlemskontingent for gjenværende del av aktuelt medlemsår.

3. Utvikling av Klyngen og endring av medlemsavtalen med tilhørende vilkår

Medlemsfordelene og innholdet i medlemmenes forpliktelser vil utvikles og kan endres slik Selskapet til enhver tid vurderer det hensiktsmessig. Klyngen skal arbeide for realisering av Klyngens strategi og mål gjennom utviklingen av et innovasjonssystem, definerte hovedaktiviteter og felles møteplasser for Klyngens medlemmer.

De til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene utgjør en del av denne medlemsavtalen. Endringer av medlemsvilkårene vil varsles senest 30 dager før oppsigelsesfristen i punkt. 2 e) og får først virkning fra påfølgende kalenderår.