Medlemsavtale Construction City Cluster

1. Om CCC som næringsklynge


Construction City Cluster (heretter «Klyngen») driftes av Construction City Cluster AS («Selskapet»). Klyngen skal arbeide i tråd med sin visjon, og være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. ​Klyngen vil etablere fysisk tilstedeværelse i Construction City på Ulven (heretter «Eiendommen»). Nærmere beskrivelse av Klyngen fremgår av de vedlagte medlemsvilkårene.

2. Medlemmer og medlemskap i Klyngen


Medlemsfordeler

Gjennom medlemskap i Klyngen får virksomheten tilgang til medlemsfordelene som gjelder for den aktuelle kategorien medlemskap (Partner, Medlem eller Gündervirksomhet). Se utfyllende liste over medlemsfordeler i medlemsvilkårene. Det kan bli aktuelt å tilby fordeler for klyngemedlemmene som ikke fullt ut dekkes gjennom medlemskontingenten. Ved bruk av slike tjenester, vil det i så fall bli fakturert særskilt.

Medlemmenes forpliktelser

Klyngens virksomhet bygger på at medlemmene bidrar til Klyngens realisering av strategi og mål gjennom å delta aktivt for å fremme Klyngens formål. Gjennom medlemskap i Klyngen forplikter virksomheten seg til å etterleve de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene.

Medlemskontingent

Medlemskap i Klyngen medfører en plikt til å betale medlemskontingent som fremgår av de til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene. Beløpet vil bli fakturert etter avtaleinngåelsen.

Medlemsavtalens varighet

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, og fornyes automatisk hvert år frem til utmelding. Utmelding skal skje i henhold til medlemsvilkårene. Både Selskapet og medlemmet kan si opp medlemsavtalen skriftlig innen fristen som fremgår i medlemsvilkårene, med virkning for påfølgende kalenderår.

Mislighold av medlemsavtalen

Selskapet kan beslutte at et medlem skal utelukkes fra Klyngen i henhold til medlemsvilkårene om mislighold av medlemsavtalen.

3. Utvikling av Klyngen og endring av medlemsavtalen med tilhørende vilkår


Medlemsfordelene og innholdet i medlemmenes forpliktelser vil utvikles og kan endres slik Selskapet til enhver tid vurderer det hensiktsmessig. Medlemsvilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. De til enhver tid gjeldende medlemsvilkårene kommer til anvendelse mellom medlemmet og Selskapet. Endringer av medlemsvilkårene vil varsles senest 30 dager før oppsigelsesfristen for medlemskap.