Personvern

Construction City skal være kontorlokaler, kunnskapspark og læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren i Norge. Her skal man samlokalisere store og små virksomheter på tvers av næringen, for å kunne løfte hele næringens innovasjons- og konkurransekraft.

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

For å kunne gjennomføre den ovennevnte rollen og de beskrevne tjenestene dette medfører, er det nødvendig for CCC å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger.

I hovedsak vil dette være behandlinger som gjøres til følgende formål:

 • forvalte, administrere og følge opp CCC’s rolle som kunnskapspark og læringssenter innen bygg-, anleggs, gjenvinnings- og eiendomssektoren; herunder fakturering
 • forvalte, administrere, drift og promotering av næringsklynge og kompetansesenter, herunder klyngemedlemskap;
 • forvalte, administrere, drift av næringseiendom, lokaler og parkeringsanlegg;
 • overholdelse av lovbestemte plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel etter bokføringsloven § 13;
 • gjennomføring og leveranse av tjenester i avtaler vi inngår med deg, ditt selskap eller din arbeidsgiver;
 • nettverksbygging innenfor næringsklyngen;
 • utføre test, analyse og utvikling av våre ovennevnte tjenester;
 • utsending av markedsføring, nyhetsbrev, konkurranser og invitasjoner; herunder til klyngemedlemmer og deres oppgitte kontaktadresser
 • utvikling av personprofil/kundeprofil for å tilpasse markedsføring og informasjon;
 • gjennomføring og evaluering av diverse faglige og sosiale kurs og arrangement, herunder etablering av deltakerlister med kontaktinformasjon og markedsføring av arrangement;
 • vurderinger av ideer og/eller søknader, herunder jobbsøknader;
 • rapportering- både til eksterne og interne oppdragsgivere, eiere, leietakere, etc;
 • andre hensiktsmessige tiltak knyttet til vår rolle som kunnskapspark og nasjonalt læringssenter;
 • andre formål du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til;

Til bruk for formålene som beskrevet ovenfor vil CCC tidvis dele personopplysninger med klyngemedlemmer og eksterne samarbeidspartnere.

Construction City Cluster AS (CCC) er likevel behandlingsansvarlig for all ovennevnte behandling av personopplysninger.

Hva er våre rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Det rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil variere avhengig av situasjonen. Våre benyttede behandlingsgrunnlag vil i hovedsak være:

 • Overholdelse av lovbestemte plikter: CCC kan være lovpålagt en rapporteringsplikt eller gitt plikt til å lagre dokumenter som innebærer en behandling av personopplysninger, eksempelvis kan bokføringsloven kreve lagring av regnskapsdokumentasjon.
 • Nødvendig for å oppfylle en avtale: CCC behandler registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med CCC’s kunder og klyngemedlemmer. Eksempelvis kan det være nødvendig for CCC å ha et oppdatert register over personer eller ansatte som skal ha tilgang til klyngemedlemsinformasjon, arrangementer eller lokaler.
 • Berettiget interesse: CCC har en berettiget interesse i å utgi informasjon om kunnskapsparken og læringssenteret samt markedsføre tilbud og tjenester i denne sammenheng til registrerte kontaktpersoner, kunder og andre som CCC må anses å ha en kunderelasjon til. CCC vil likevel ikke benytte dette som behandlingsgrunnlag i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran.
 • Samtykke: I noen tilfeller vil CCC ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. CCC vil da ikke foreta behandling av dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.
 • Innsyn: Du har rett til å få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning). Vi vil svare på innsynsbegjæringer så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
 • Retting og sletting: Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes av CCC.
 • Trekke samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til CCC til å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis kan du enkelt melde deg av nyhetsbrev som du mottar på epost.

Nærmere om kurs, sosiale aktiviteter ol. arrangert i regi av CCC

CCC gir ut og gjennomfører tiltak som skal være interessante for våre selskap, samarbeidspartnere og andre interesserte. CCC vil jevnlig invitere til foredrag, kurs, sosiale aktiviteter ol. arrangert av- eller i regi av CCC. Hvem som mottar invitasjoner vil naturligvis variere, men inkluderer gjerne klyngemedlemmer og deres kontaktpersoner, kunder, personer som har registrert seg for mottakelse samt deltakere på tidligere eller tilsvarende arrangement.

I forbindelse med deltakelse på slike arrangement, vil det normalt bli utarbeidet deltakerliste, vanligvis med kontaktinfo som navn og eventuelt arbeidsgiver og e-postadresse. Slike deltakerlister blir ikke utlevert til andre eksterne selskap enn arrangører av arrangementet og deres eventuelle kontraktsmedhjelpere. Tidvis vil deltakerlister kunne sirkuleres blant deltakerne, men da normalt uten epostadresser.

Deltakerlister vil kunne bli lagret av CCC. Innenfor rammen av personopplysningsloven og markedsføringsloven § 15 vil deltakerlister kunne benyttes av CCC til markedsføring av tilsvarende ytelser som de ytelser som ligger til grunn for hvorfor personopplysninger ble oppgitt til CCC. Eksempelvis har du vært påmeldt et Construction City Coffee-arrangement, vil du også kunne bli invitert til samme eller tilsvarende arrangement også på et senere tidspunkt.

Registrerte kan til enhver tid be seg strøket av slike lister. Det er vanligvis også avmeldingsmuligheter i invitasjonseposter som blir sendt ut fra CCC.

Dersom vi tar bilder av deg på et arrangement, skal vi alltid be om ditt samtykke i videre bruk av portrettbilder til hjemmeside og/eller sosiale medier. Med portrettbilder menes bilder der en eller et fåtall enkeltperson(er) er hovedmotivet. Ved bruk av situasjonsbilder i forbindelse med ulike arrangement, kan vi likevel gjengi bilder offentlig, eksempelvis på hjemmeside og/eller i sosiale medier, uten samtykke fra de som er avbildet forutsatt at bildet gjengir forsamlinger eller hendelsen har allmenn interesse. Med situasjonsbilder menes bilder der aktiviteten eller hendelsen på bildet er det egentlige motivet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet.

Nærmere om utsending av nyhetsbrev fra CCC

For at vi skal kunne sende deg nyheter og informasjon om CCC, har vi behov for din kontaktinformasjon. Nyhetsbrev blir i hovedsak sendt elektronisk til oppgitt e-postadresse, men det kan tidvis også benyttes andre kanaler.

CC vil innhente samtykke til å sende nyhetsbrev på e-post til personlige e-postadresser. E-postadressen lagres i en egen database driftet av vår underleverandør (databehandler) og deles ikke med andre. Det er frivillig å gi slikt samtykke og slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake, eksempelvis ved å klikke på «avslutt nyhetsbrevet» nederst i hver e-post du mottar. E-postadressen slettes fra databasen for nyhetsbrevet når du avslutter abonnementet ditt.

Nærmere om lagringstid

CCC oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger og formål nødvendigvis vil variere.

Til eksempel krever bokføringsloven §13 at enkelte opplysninger må lagres i fem år, mens andre dokumenter skal lagres i tre og et halvt år etter regnskapsårets slutt. Disse dokumentene kan inneholde personopplysninger som da også blir lagret tilsvarende.

Flere av dine personopplysninger, slik som kontaktinformasjon/epostadresse, har vi behov for å lagre så lenge vi leverer en tjeneste til deg eller så lenge du abonnerer på et nyhetsbrev eller lignende. Dersom du på den annen side terminerer tjenesten eller melder deg av et nyhetsbrev, vil personopplysningene om deg bli slettet uten ugrunnet opphold.

Andre typer personopplysninger (f.eks. søknad/CV til en utlyst stilling i CCC) vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

Dine rettigheter og klagemuligheter

Du har blant annet rett til:

 • Reservere deg mot uønsket markedsføring: Du kan reservere deg mot ulike former for direkte markedsføring (epost, adressert post, SMS, o.l.) fra CCC og mot bruk av profilering i markedsføringsøyemed.
 • Protestere eller klage: Dersom du mener vi gjør noe galt med dine personopplysninger kan du protestere mot videre behandling eller klage på vår behandling.

Du kan lese mer om innholdet i alle dine rettigheter på Datatilsynets nettside: Dine rettigheter

For å påberope deg dine rettigheter eller be om mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på post@constructioncity.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet ovenfor eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss/klager til oss. Du har selvsagt også rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i behandling av personopplysninger

Det kan være at det i fremtiden skjer endringer i vår behandling av personopplysninger. I så fall vil det kunne medføre at det er nødvendig også å endre informasjonen i denne personvernerklæringen.

Vi vil i så fall publisere endret personvernerklæring på vår hjemmeside, der oppdatert informasjon alltid skal finnes.

Personvererklæring, datert 21.01.2010 versjon 01.