Felles stordata for smart eiendomsdrift

I et klyngeprosjekt ledet av SINTEF, har vi utredet de viktigste barrierene og mulighetene knyttet til felles stordata for smart eiendomsdrift.

Smart eiendomsdrift

BAE-bransjen skårer lavt på digitalisering og datadeling på tvers av verdikjeden. Enkeltselskapers strategier adresserer behovet for deling, men ofte mangler tiltakene som gir tilgang på nødvendig kompetanse og prosesser. Mer læring og smartere drift av bygninger vil kunne gi bedre energioptimalisering og mindre arealbehov per bruker. Deling og gjenbruk av data vil også kunne gi mulighet for økt innovasjon i bransjen vår.

Prosjektmål


Gjennomføre et forprosjekt for etablering av en felles bransjestandard og database for smart eiendomsdrift. Ambisjonen med forprosjektet er å berede grunnen for videre arbeid, som kan resultere i en felles informasjonsmodell, bedre driftsøkonomi og klimavennlige løsninger i driften av bygg.

Prosjektdeltakere


SINTEF (prosjektleder), Proptech Norway, Wiersholm, OBOS, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB og Statsbygg.

Aktiviteter


Utredning av barrierer og muligheter

Vi har utredet de viktigste barrierene og mulighetene knyttet til felles stordata for smart eiendomsdrift. Kartleggingen omfattet intervjuer med prosjektpartnere, samt erfaringsutveksling og innhenting av innsikt gjennom to workshops i regi Construction City.

De største barrierene som bransjen møter for å oppnå en felles standard for datadeling er drøftet i utredningen, og organisert i fire hovedkategorier:

  1. Tekniske utfordringer og behov for standardisering
  2. Kulturelle barrierer
  3. Mangelen på kunnskap innenfor forretningsmodeller for stordata og data eierskap
  4. Lover og rettigheter innenfor datahåndtering, datalagring og GDPR

Last ned rapporten Big data and data sharing in the AEC: Stakeholder priorities, opportunities and perceived barriers her.